voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THE FAMOUS GROUSE ACTIE

 

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie van The Famous Grouse, welke bekend staat onder de naam ‘The Famous Grous e Actie (hierna verder te noemen “actie”).

1.1.3 De actie wordt georganiseerd door The Famous Grouse ter promotie van The Famous Grouse door middel van het verstrekken van gratis gepersonaliseerde etiketten aan de deelnemers van de actie. Deze etiketten worden aangeboden door Maxxium Nederland B.V. gevestigd aan De Cuserstraat 89, 1081 CN te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer 33088314 verder te noemen “The Famous Grouse”.

1.1.4 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

 

2. DE ACTIE

2.1 Specificatie actie

2.1.1 Het betreft een tijdelijke actie waarin de deelnemer bij aankoop van een fles The Famous Grouse 100cl een nekhanger ontvangt waardoor hij recht heeft op deelname aan de actie.

2.1.2 De actie loopt van 16 juni 2016 t/m 31 juli 2016, waarna deelname niet meer mogelijk is.

2.1.3 The Famous Grouse behoudt zich het recht voor de actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

2.1.4 Hetgeen beschikbaar wordt gesteld is als volgt: Op de nekhanger rond de fleshals zit een nekhanger, waarop een code staat. Deze code is in te vullen op www.thefamouslabels.nl en geeft de deelnemer recht op 1 gratis gepersonaliseerd etiket voor zijn fles.

2.1.5 The Famous Grouse en/of zijn toeleveranciers van de producten zullen de eventueel door de winnaars van de actie verschuldigde kansspelbelasting voor hun rekening nemen. De geleverde producten zijn niet inwisselbaar voor geld.

2.1.6 De aanschaf van een van de deelnemende producten, een fles The Famous Grouse 100cl kan niet verplicht worden gesteld. Het is ook mogelijk aan een code te komen door een mail te verzenden aan info@maxxium.nl met als onderwerp “Aanvragen code The Famous Grouse Gall & Gall actie”. Er zijn beperkt aantal codes beschikbaar op deze wijze, hiervoor geldt dus net als voor de flessen in de winkel: op = op.

 

2.2 Deelname

2.2.1 Ieder natuurlijk persoon die een code invoert op de daarvoor bestemde actiepagina www.thefamouslabels.nl heeft recht op het in artikel 2.1.4 genoemde product.

2.2.2 Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan deze actie, mits deze woonachtig is in Nederland en met inachtname van artikel 2.2.3 en 2.2.4.

2.2.3 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: a) medewerkers van The Famous Grouse en Maxxium Nederland B.V.; b) andere personen die direct en/of indirect bij de organisatie () werkzaam zijn/ realisatie van deze actie betrokken zijn; c) deelnemers welke de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

2.2.4 Aan deelname aan de actie zijn geen kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele verplichting, anders dan het invullen van het in artikel 2.1.1 genoemde formulier.

2.2.5 Door deelname aan de actie geeft deelnemer The Famous Grouse tevens het recht om zijn naam en/of eventuele foto’s voor promotionele doeleinden van The Famous Grouse te gebruiken.

2.2.6 De gegevens die The Famous Grouse in het kader van deze actie verzamelt en van de actie worden vernietigd, behoudens de deelnemers welke hebben aangegeven dat zij nader geïnformeerd mogen worden over verdere acties.

2.2.7 Deelnemers aan de actie alsmede personen die een gepersonaliseerde fles The Famous Grouse uiteindelijk ontvangen, moeten minimaal de wettelijke leeftijd voor alcoholconsumptie van 18 jaar hebben bereikt.

 

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Aansprakelijkheid The Famous Grouse

3.1.1 Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens.

3.1.2 The Famous Grouse is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie of uit de door The Famous Grouse te verstrekken producten. The Famous Grouse geeft geen enkele garantie op de door The Famous Grouse te verstrekken producten. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3.1.3 The Famous Grouse is niet aansprakelijk voor ingevoerde teksten door deelnemers. The Famous Grouse zal ten alle tijden zo streng mogelijk de ingevoerde teksten controleren op scheldwoorden of anderszins beledigende woorden en houdt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze gepersonaliseerde etiketten te vernietigen.

3.2 Aansprakelijkheid derden

3.2.1 Hetgeen in artikel 3.1.2 bepaald, geldt onverminderd voor derde toeleveranciers van The Famous Grouse c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product (zie ook 4.1.1).

 

4. SLOTBEPALINGEN

4.1 Voorbehoud

4.1.1 The Famous Grouse behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: a) deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien het van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actie-voorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden; b) deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de producten te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen; voor zover het dit naar zijn eigen goeddunken noodzakelijk acht.

4.2 Vragen en klachten

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden verzonden naar The Famous Grouse Consumentenservice: info@maxxium.nl. The Famous Grouse zal na bevestiging van ontvangst van de e-mail zo spoedig mogelijk reageren op uw verzoek om informatie of uw klacht.

4.3 Toepasselijk recht en forumkeuze

4.3.1 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

 

Moment geduld a.u.b.
Ajax-loader